Văn bản pháp luật: Hệ thống Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05: Quy trình thẩm định giá

Ngày ban hành: (06-03-2015)   Ngày có hiệu lực: (20-04-2015)

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 07: Phân loại tài sản trong thẩm định giá

Ngày ban hành: (06-03-2015)   Ngày có hiệu lực: (20-04-2015)

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08: Cách tiếp cận từ thị trường

Ngày ban hành: (20-08-2015)   Ngày có hiệu lực: (01-01-2016)

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 09: Cách tiếp cận từ chi phí

Ngày ban hành: (20-08-2015)   Ngày có hiệu lực: (01-01-2016)

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 10: Cách tiếp cận từ thu nhập

Ngày ban hành: (20-08-2015)   Ngày có hiệu lực: (01-01-2016)

Page(2): 1 | 2 | Last

Khách hàng


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696